שירות מנהל בטיחות באירועי ספורט

הכנת תיק למתקני ספורט 1.12